Login BM Courses Home

ETLN

Course

GAH13131: ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 2

RINGKASAN KURSUS

  • Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Asas Sains Komputer (ASK) Tingkatan 2 adalah satu mata pelajaran yang diperkenalkan kepada murid di peringkat menengah rendah.
  • ASK merupakan kesinambungan mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang telah diperkenalkan kepada murid di sekolah rendah dan menggantikan program Information and Communication Technology Literacy (ICTL) sekolah menengah.
OBJEKTIF

  1. Menyusun, menganalisis dan mempersembahkan data atau idea secara logik dan sistematik.
  2. Mengguna, mengesan dan membetulkan kesalahan algoritma dan atur cara menggunakan pemikiran logik dan pemikiran komputasional.
  3. Menyelesaikan masalah kompleks melalui pemikiran komputasional menggunakan penyelesaian berteraskan komputer.
  4. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengkomputeran secara beretika, berhemah dan bertanggungjawab.
BIDANG PEMBELAJARAN:

  1. PERWAKILAN DATA
  2. ALGORITMA
  3. KOD ARAHAN